ทำไมถึงต้องร่วมงานกับเรา

เรากำลังสร้างทีมงาน เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เรากำลังรอคุณมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับประเทศ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • Executive Secretary (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (1 อัตรา)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย (1 อัตรา)
 • วิศวกรรมฝ่ายขาย (1 อัตรา)
 • System Developer (Wowza) (1 อัตรา)
 • System Analysis (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน:
 • ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารประบการจ่ายเงิน
 • ตัดจ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ทำเช็คสั่งจ่าย พิจารณาภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
 • ทำเช็คโอนเงินระหว่างบัญชี พร้อมบันทึกรายการทางบัญชี
 • ตรวจสอบ/รวบรวม เอกสารทางภาษีพร้อมกระทบยอดรบภายงานภาษี เช่น ภาษีซื้อ ภงด 1, 3, 53
 • จัดทำ Bank Reconcile 
 • บันทึกรายการทางบัญชีของบริษัท เช่น ค้างรับ/ค้างจ่าย เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย การตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน  เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีเจ้าหน้าถูกต้อง  และเสร็จทันเวลาที่กำหนด


คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์  1-3 ปี ด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • มีความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน 
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  MS Office / Express

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • บริหารตารางนัดหมาย อัพเดตตารางเวลานัดหมาย และตารางการประชุม
 • รับผิดชอบในด้านการประสารงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม
 • บันทึกรายงานการประชุมและประสานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • ติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน/ องค์การต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของผู้บริหารและจัดทำรายงานการใช้จ่าย 
 • ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสารเดินทาง/ที่พัก/รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางของผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

รับผิดชอบในด้านการประสานงาน  การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา


คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์มากว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิภาวะ และบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการพูด –อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office  (MS Word, MS EXCEL)  Internet
 • มีพื้นฐานด้าน Filing  และงานธุรการเอกสาร
 • มีทักษะที่ดีในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • ดูแลงานเกี่ยวกับเอกสารการขาย 
 • ทำใบเสนอราคา แจ้งโปรโมชั่น ให้ข้อมูลสเปค ราคา  สต๊อก เกี่ยวกับสินค้า แก่ลูกค้า
 • รับโทรศัพท์ ตอบ E-mail  ลูกค้า
 • ประสานงานระหว่าง Supplier  ฝ่ายบัญชี  
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

จัดทำใบเสนอราคา และจัดเตรียมเอกสารการส่งออก เอกสารต่างๆ ให้กับพนักงานขายพร้อมทั้งประสานงานแจ้งแผนกสั่งซื้อให้กับฝ่ายผลิต และแจ้งกำหนดการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน เพื่อสนับสนุนงานขายของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ  25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รู้จักสินค้าไอที และ สามารถศึกษาสินค้าใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ ทำการตลาด
 • ใช้ Internet  และ E-mail  ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร   ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักการบริการ และสามารถแก้สถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น และ active  ตลอดเวลา
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
ขายสื่อโฆษณาและหาช่องทางในการสรรหาลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านขายสื่อโฆษณา มาก่อน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะในการ Present นำเสนองานให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี
 • หาช่องทางในการสรรหาลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่
 • มีทักษะในการใช้งาน Internet Microsoft Office และสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บางครั้ง หรืออาจจะมีทำงานนอกเหนือเวลางานปกติ
 • ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัว ก็จะดีมาก เพราะจะเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขาย
 • ประมวลผลการทำงานพร้อมทั้งสามารถเสนอแนะต่าง ๆ
 • ดูและงานในส่วนของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินวัดผล ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ร่วมกับ ผจก. ฝ่ายขาย & การตลาด
 • ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขาย
 • ประมวลผลการทำงานพร้อมทั้งสามารถเสนอแนะต่าง ๆ
 • ดูและงานในส่วนของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินวัดผล ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ร่วมกับ ผจก. ฝ่ายขาย & การตลาด
 • ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด , บริหาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือ ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สำหรับปริญญาโท
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับเชิงธุรกิจ
 • มีความรู้ในด้านอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณ Wireless / ด้าน Production
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล
 • สามารทำงานเสาร์-อาทิตย์ และออกต่างจังหวัดได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • มีประสบการณ์ขาย Server และมีความรู้เรื่อง Streaming Server ก็จะดี ถ้าไม่มีพี่ก็พร้อมจะสอนให้นะ
 • ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัว ก็จะดีมาก เพราะจะเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
วางแผนการขายติดต่อประสานงานการขายกับลูกค้าใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • มีประสบการณ์ในการขายทักษะ / วิศวกรรมโทรคมนาคม การสื่อสารแบบครบวงจร , VoIP , IP , หรือระบบเครือข่าย
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อของระบบ IP PBX , Microsoft , Polycom, Liftsize, Vidyo จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขา วิศวกรรม
 • มีประประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมฝ่ายขาย 2 ปีขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
Support and Operate streaming Infrastructure - including, but not limited to, maintain a reliable, secure and efficient data communications network. The ideal candidate will be able to deploy, configure, maintain and monitor all active network equipment i

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • Support and operate the business needs
 • Strong presale support
 • Research & Development, e.g. DivX, HEVC/H.265, Bandwidth Bonding, Video 360 degree
 • Evaluate or forecasts costs and server resource to make sure that enough
 • Configure and manage wowza streaming servers
 • Setup and support network monitoring tools to make sure that servers is not down.
 • Customize or develop new wowza module (Java)
 • Develop web service if need.

คุณสมบัติ:
 • At least 3 - 5 years of media streaming servers operations experience.
 • Strong organizational skills and ability to multitask, balancing competing priorities.
 • Able to work under pressure and deliver projects on time.
 • Understand video, bandwidth, calculator
 • Knowledge of Wowza REST/Java APIs, PHP, ffmpeg, encoding process
 • Strong Knowledge of Linux, Ubuntu, Wowza streaming, Video Players, live transcoding, Adaptive bitrate
 • Knowledge of DVR, HLS, HDS, RTMP, MPEG-Dash, RTP, RTSP, ABR, PHP, MySQL and Java is must
 • Knowledge of software encoder - wirecast, vmix, livestream, OSB is plus
 • Knowledge of Amazon Web Service, DRM or broadcasting equipment is plus.

ข้อมูลเพิ่มเติม:
-

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
Web Developer to be responsible for the coding, innovative design and layout of our website. Build website or Platforms from concept all the way to completion from the bottom up, fashioning everything from the home page to site layout and function.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • Understanding software development lifecycle
 • Responsible for gathering and analysis requirement.
 • presale support
 • Investigate and understand software requirements, identifying systems’ integration points and impact analysis.
 • Evaluate costs and the number of programmers required to build a system.
 • Design test case, unit test and end to end test
 • Write technical procedures and documentation for the applications including operations, user guide, etc.
 • Validates results by testing programs.
 • Control and conclude the programming result before project launch
 • Collaborate with the team members to understand software requirements and design working solutions.
 • Provide technical assistance on the architecting, troubleshooting, and performance tuning of the supported environments.
 • Designed and analysis process of project responsibility.
 • Test application to approve product right with requirement.

คุณสมบัติ:
 • 3-5 years experiences in roles
 • Understanding of good application software design and development.
 • Good organizational and problem solving skills.
 • Able to work under pressure and deliver projects on time.
 • Hard working, self-reliant, proactive and good attitude.
 • Proven software development experience
 • Responsibility and can be a leader of a team.
 • Willing to contribute and work as a team.
 • Able to create wireframes, flow diagrams and clickable prototypes using common UX tools, such as Axure, Balsamiq, Visio, Invision etc.
 • Analytical and conceptual development skills
 • Solid understanding of the full web and mobile development life cycle.
 • Knowledge of Open source, E-Commerce, Media streaming, Broadcasting is plus.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

-


สมัครงานนี้!

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและตำแหน่งงานอื่น ๆ สามารถส่ง Resume มาที่ info@dootvmedia.com หรือโทร 087-514-8098, 02-412-8880 ต่อ 106 หรือกรอก แบบฟอร์ม ได้โดยตรง

ร่วมงานกับเรา